„Ekonometria i Badania operacyjne jako kluczowe modele w Marketingu produktów i usług oraz logistyczne modele na określonym obszarze kraju czy kilku państw –własna teza NEW!

„Ekonometria i Badania operacyjne jako kluczowe modele w Marketingu produktów i usług oraz logistyczne modele na określonym obszarze kraju czy kilku państw –własna teza NEW!

„Ekonometria i Badania operacyjne jako kluczowe modele w Marketingu produktów i usług oraz logistyczne modele na określonym obszarze kraju czy kilku państw” –własna teza NEW!

    Wszystkie modele ekonometryczne bazują na teoriach ekonomicznych i w matematyczny sposób obliczeniowy statystycznie opisują zjawiska zachodzące w skali mikro i makro, a w szczególności tej drugiej. Ciekawym zjawiskiem i modelem jest funkcja Cobba –Douglasa opisująca wzrost szybkości powstawania nowych technologii które przypada na ostatnie 50 lat, a w szczególności na ostatnie 20 lat rozwoju IT, komputerów i różnego sprzętu wysokiej technologii, robotów przemysłowych itp. Badania operacyjne są może też ciężko zrozumiałe ale opisują zjawiska zachodzące przy podejmowaniu decyzji zarządzania na najwyższym szczeblu w korporacjach i średnich i mniejszych firmach o charakterze producenckim, wszystko z zakresie fizyko- chemii i matematyki , surowców , produktów pośrednich i produktów końcowych dla klienta ostatecznego. Wszystko to wpływa na dochód narodowy i PKB czyli ekonometryczne Y = C+I + G +NXnetto. Zasoby są ograniczone i na początku XXI wieku liczy się nie tylko technologia produkcji ale także jakość produktów końcowych. Wszystko jest powiązane z marketingiem , który w sposób opisowy nie statystyczny opisuje jak poprzez logistykę produkt dostaje się we władanie klienta ostatecznego lub pośredniego , który wykorzystuje produkt do celów produkcyjnych. Marketing jest niezwykle ważny gdyż takie kraje czy też prywatni właściciele takich krajów jak USA i Chiny , lokują swoje fabryki w innych krajach na zasadach ekonometrycznych, czyli w ramach ekonomii, gospodarki innych krajów. Logistyka jest kosztem i jest ważna w programowaniu produkcji koncernów, ze względu na to że wchodzi w skład ceny produktu i tworzy go i tworzy rynek na którym zaistnieje, w pojmowaniu produktu przez klienta. Marketing bezpośrednio wpływa na uwarunkowania psychologiczne klientów i tu wchodzi w sferę normalnego postępowania klienta na rynku, którym często jest rodzina, dzieci a także, mniejsze społeczności wielko miejskie , bądź  te pozamiejskie. Ekonometria i badania operacyjnie nie są widoczne wizualnie tylko procesy są widoczne, a przekształcenia matematyczne nie są widzialne dla ludzkiego oka. Wszystko postępuje w zakresie fizyko chemii na poziomie kwantowym , kwarków itd. Natomiast formowane jest wszystko za pomocą systemów cybernetycznych i oprogramowania IT.  Ekonometria opisuje procesy zachodzące w gospodarce na poziomie procesów ekonomicznych , wymiany handlowej, wpływania na stosunki międzynarodowe poprzez Eksport netto NXnetto w równaniu dochodu narodowego. W XXI wieku gospodarki współegzystują ze sobą w większych konglomeratach , organizacjach międzynarodowych i współdziałają ze sobą w ramach NAFTA (USA Kanady i Meksyku) oraz EFTA czyli Unii Europejskiej oraz stowarzyszeń Azjatyckich. Można powiedzieć że koszt technologii występuję ale najbardziej rozwinięte kraje włączają te koszty w ceny produktów i tworzenie projektów kolejnych produktów. Przy obecnym poziomie fizyko chemii na poziomie CERN w Szwajcarii czy też Fermilab w USA kraje te uzyskują przewagę konkurencyjną nad innymi krajami i wpływa to na wzrost PKB oraz na wzrost inwestycji zagranicznych głownie USA , Japonii , Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii a także Chin w krajach emerging markets – krajach wschodzących. Podsumowując  moją tezę, kraje działają trochę można powiedzieć w entropii, nawale informacji marketingowych matematycznych , statystycznych itd. i można się w tym wszystkim pogubić, jednak analizując różne aspekty Ekonomii punkt po punkcie można dojść do ciekawych wniosków. Wszystko dzieje się szybciej , co opisuje już wcześniej wspomniana Funkcja Ekonometryczna Cobba Douglasa.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz