Cała Praca Magisterska Wojciecha Urbańskiego pod tytułem „Nowe Produkty Bankowe i ich atrakcyjność w opinii studentów PWSTE w Jarosławiu” NEWEST 21.12.2016 Published

Cała Praca Magisterska Wojciecha Urbańskiego pod tytułem „Nowe Produkty Bankowe i ich atrakcyjność w opinii studentów PWSTE w Jarosławiu” NEWEST 21.12.2016 Published

Wojciech Urbański praca magisterska „Nowe Produkty Bankowe i ich atrakcyjność w opinii studentów PWSTE w Jarosławiu” Link do pobrania pracy magisterskiej w MS Office Word

WSTĘP

Dla rozwiązania problemu badawczego sformułowano następujące hipotezy badawcze:
Hipoteza wiodąca:  Nowe produkty bankowe powinny być  znane w środowisku studenckim.

Hipotezy pomocnicze:
– wzbogacona oferta produktów bankowych na przeglądarce internetowej, powoduje wzrost liczby studentów PWSTE korzystających  z tej formy bankowości,
– udostępnianie bankowości internetowej na smartfonach, wyzwala wzrost jej popularności wśród studentów PWSTE.

  Podsumowanie
      Przeprowadzone  badania własne dotyczące analizy korzystania z najnowszych usług bankowych, w tym bankowości elektronicznej przez studentów PWSTE,w pełni potwierdziły trafność założeń sformułowanych zarówno w hipotezie  wiodącej jak i pomocniczych. 
W procesie badań stwierdzono, że studenci PWSTE powszechnie korzystają z najnowszych możliwości dotyczących bankowości internetowej, włącznie z wykorzystaniem smartfonów jako bezprzewodowych urządzeń w realizacji usług bankowych.
        Potwierdzeniem tego procesu jest fakt wzrostu o kilkanaście procent liczby studentów korzystających z bankowości elektronicznej,  na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ponadto istnieje wysokie zainteresowanie studentów zakupami prowadzonymi za pomocą sklepów internetowych i płatności z konta bankowego, z wykorzystaniem portalu internetowego określonego banku. Zakupy w sklepie internetowym dokonuje 72% ankietowanych studentów. Jest to wysoki odsetek badanej populacji, która mając własne przychody ze wsparcia domu rodzinnego, czy też otrzymywanych stypendiów naukowych lub socjalnych, coraz częściej korzysta z usług bankowych.
        Badania własne potwierdzają, że z bankomatu korzysta aż 80%, natomiast 
z oddziału Banku 17% ogółu badanych. Świadczy to o dużym zainteresowaniu formą wypłaty środków pieniężnych za pomocą bankomatów. Wśród instytucji oferujących  usługi bankowe , największym zainteresowaniem cieszy się Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, który obsługuje 31% badanych osób.  Bank ten jest w kręgu zainteresowań studentów ze względu na niskie koszty utrzymania konta, niskie opłaty za przelewy oraz kartę debetową. Kolejnym wskaźnikiem popularności bankowości elektronicznej jest fakt, że 8% badanych  studentów posiada co najmniej dwa konta bankowe.
       Popularność bankowości internetowej wśród 104 badanych studentów potwierdza zarówno wzrost liczby osób posiadających konta bankowe (w 2014 r. 73 %, a w 2016r. 91% badanych), jak i liczby korzystających z bankowości elektronicznej (w 2014r. 61%, 
a w 2016r. 84% badanych).
      Oferta banków cieszy się dużym powodzeniem wśród studentów ze względu na łatwość przenoszenia kart debetowych w portfelu i posiadania większej, bądź mniejszej gotówki przy sobie, niezbędnej na różnorodne wydatki.
*Rozwój technologii teleinformatycznej przypada na ostatnie 15 lat w krajach gospodarczo rozwiniętych. W całym procesie rozwoju istnieje zagrożenie ze strony hakerów związane z kradzieżą funduszy drogą teleinformatyczną, stąd też wdraża się jednocześnie coraz doskonalsze systemy zabezpieczeń i haseł na kontach. W tym względzie nastąpił 
w roku 2010 pewien przełom otóż wyprodukowano wtedy pierwsze smartfony, na których to właśnie ludzie posługiwali się zdalną komunikacją z bankiem.Za pomocą smartfona istniała możliwość posługiwania się kodami z smsów otrzymywanych z serwera banku do logowania się na konto internetowe banku,  dokonywania wszelkich transakcji, a w szczególności zakupów na stronach internetowych firm.
     Z powyższego przeglądu wynika, że bankowość elektroniczna ułatwia życie studenta
 i przyczynia się do tego, że w przyszłości będzie on korzystał z kolejnych produktów takich jak znaczy: z ubezpieczeń, kredytów, pożyczek, czy też debetu.
    Badania empiryczne potwierdziły w pełni sformułowane założenie, że nowe produkty bankowe cieszą się dużym zainteresowaniem i atrakcyjnością w opinii studentów. Atrakcyjność bankowości elektronicznej wśród studentów  jest potwierdzona i jako zmienna marketingowa wg Philipa Kotlera amerykańskiego marketingowca, świadczy o tym, że produkty bankowe cieszą się największym powodzeniem w historii bankowości mimo krótkiego czasu funkcjonowania bankowości elektronicznej.  
Brak komentarzy

Dodaj komentarz