„Badania Operacyjne,Ekonometria i Funkcja Cobba Douglasa i „Factors Influancing on the GDP Growth” NEW 16.10.2016

„Badania Operacyjne,Ekonometria i Funkcja Cobba Douglasa i „Factors Influancing on the GDP Growth” NEW 16.10.2016

Badania Operacyjne,Ekonometria i Funkcja Cobba Douglasa i Teza „Factors Influancing on the GDP Growth” – Moje własne tezy naukowe Konferencji – Thesis from Conference 25 May 2015 at University of Economics in Cracow my Alma Mater Cracoviensis and PWSTE The Bronislaw Markiewicz Higher State School of Technology and Economics in Jaroslaw – My Alma Mater Jaroslaviensis ( Malopolskie and Podkarpackie District in Poland )

„Factors influencing on the GDP Growth”

Wojciech Urbański

1.Introduction

At first I would like to mention about the economics, econometrics and management. According to all patterns there is one giving information about GDP
(Growth Domestic Product) which is:

Y = C + I + G + NX netto

Mainly consists of C – Consumption of the households, I – Investment of the private and public sector and G – Expenses of the Countries Budget, of the Government and consisting of course of the NX netto i.e. Export netto, Export minus Import. This pattern is simplified.
The whole economy or economics is described mathematically, by econometrics and this pattern above. All the expenses , or spares and investments are managed by the entrepreneurs, firms , organizations these profit or non-profit and expenses included in the country’s budget. Management and its effectiveness enlarge the GDP by the GDP Growth and its progress. The newest systems like ERP, MRP or MRPII IT systems are the main factors the one country has difference to the other in GDP growth and growing production.

To the enlargement of GDP belong marketing resources, channels of marketing distribution, which give additional percentage in the GDP growth. Marketing and logistics are the main systems giving distribution of the products in the country like Poland. Logistics is strictly connected to the elementary research, the costs of distribution and power giving the speed of distribution. IT technology especially in banking gives opportunity to use the Internet for the faster speed of money allocation through the banks to the customers to producers , wholesalers , retailers. Supply of money and demand on money stated by the NBP, National Bank of Poland or ECB European Central Bank in the European Union makes the GDP stronger and gives such monetary policy that currency is stabilized and inflation lower giving better results in the GDP growth. Main interest rates are stabilizing the currency and it influences on the clear GDP growth in Investment , sparing money by the firms and households.

Another factor giving GDP growth is Quality Management especially TQM , Total Quality Management in the USA and norm ISO 9001:2008 in the European Union. Better products give more sophisticated production and making GDP growth more competitive on the market of the Polish GDP.

Next factor of the growing GDP is Hadron Collider CERN located in Geneva Switzerland and Fermilab in California USA, giving new physics – chemistry projects of the highest level and opportunity to develop new materials and products influencing on the GDP of the Countries in European Union and the USA.

Cobb Douglas Econometric Function explain how Labour is exchanged by the Capital and this function gives opportunity to find out how the Technology is expanding on the market. In the last 20 years the Technology expanded very quickly but the Technology and IT connected together it’s the part of all that was invented. IT technology is invented beyond 20 years from now. The costs of invention are lower than before, even 10 years ago.

All the products are distributed through the channels of distribution and there is something like position matrix, means the whole globe, where everything is distributed. Costs are lower through investment in distribution. There are many companies distributing products through ships, cars, railway, planes, lorries.

Main factors of the resources allocation is timing of the allocation, effectiveness , and resources planning. There is lack of some resources through the years, but some are still being found.

Accounting and Financials on the highest American level give opportunity for Investors to invest on the market, on the stocks, exchange in double numbers interest rates. There is high flow of money on the markets and that makes that money is reallocated quickly on the stock exchange market, through deferent currencies.

The are no problems with stabilization of the currencies, which influences on the GDP growth in the real meaning, efficiently.

The money paid to the Polish investors for the exported products are in Euro or Dollar and re-exchanged on Polish market into the PLN, Polish currency.

Knowledge and know- how gives Polish investors the chance to get known the process of the production from X vector into Y vector, Resources exchange into products from abroad. The products invented on the polish market are influencing on the GDP growth and giving additional percentage on the GDP Growth.

IT systems are influencing on the higher level of production methods and that makes that products are of higher quality according to TQM and ISO 9001:2008 norms.
Lastly, another factor are psychological matters to the customer, during the recession time and prosperity. It’s attitude of customers to the psychological buy of the product, what are the reasons that some needs are supplied.

2. Conclusions

Summarizing the factors that influence on GDP growth the main reasons, are better products on the market, according to the ISO , TQM norms, and IT solutions, through the channels of distribution.

 

„Ekonometria i Badania operacyjne jako kluczowe modele w Marketingu produktów i usług oraz logistyczne modele na określonym obszarze kraju czy kilku państw” –własna teza

Wszystkie modele ekonometryczne bazują na teoriach ekonomicznych i w matematyczny sposób obliczeniowy statystycznie opisują zjawiska zachodzące w skali mikro i makro,
a w szczególności tej drugiej. Ciekawym zjawiskiem i modelem jest funkcja Cobba –Douglasa opisująca wzrost szybkości powstawania nowych technologii które przypada na ostatnie 50 lat, a w szczególności na ostatnie 20 lat rozwoju IT, komputerów i różnego sprzętu wysokiej technologii, robotów przemysłowych itp. Badania operacyjne są może też ciężko zrozumiałe, ale opisują zjawiska zachodzące przy podejmowaniu decyzji zarządzania na najwyższym szczeblu w korporacjach i średnich i mniejszych firmach o charakterze producenckim, wszystko w zakresie fizyko- chemii i matematyki, surowców, produktów pośrednich i produktów końcowych dla klienta ostatecznego. Wszystko to wpływa na dochód narodowy i PKB czyli ekonometryczne Y = C+I + G +NXnetto. Zasoby są ograniczone i na początku XXI wieku liczy się nie tylko technologia produkcji ale także jakość produktów końcowych. Wszystko jest powiązane z marketingiem, który w sposób opisowy nie statystyczny opisuje jak poprzez logistykę produkt dostaje się we władanie klienta ostatecznego lub pośredniego, który wykorzystuje produkt do celów produkcyjnych. Marketing jest niezwykle ważny, gdyż takie kraje, czy też prywatni właściciele takich krajów jak USA i Chiny, lokują swoje fabryki w innych krajach na zasadach ekonometrycznych, czyli w ramach ekonomii, gospodarki innych krajów. Logistyka jest kosztem i jest ważna w programowaniu produkcji koncernów, ze względu na to że wchodzi w skład ceny produktu i tworzy go i tworzy rynek na którym zaistnieje, w pojmowaniu produktu przez klienta. Marketing bezpośrednio wpływa na uwarunkowania psychologiczne klientów i tu wchodzi w sferę normalnego postępowania klienta na rynku, którym często jest rodzina, dzieci a także, mniejsze społeczności wielko miejskie , bądź  te pozamiejskie. Ekonometria i badania operacyjnie nie są widoczne wizualnie tylko procesy są widoczne, a przekształcenia matematyczne nie są widzialne dla ludzkiego oka. Wszystko postępuje w zakresie fizyko chemii na poziomie kwantowym, kwarków itd. Natomiast formowane jest wszystko za pomocą systemów cybernetycznych i oprogramowania IT.  Ekonometria opisuje procesy zachodzące w gospodarce na poziomie procesów ekonomicznych, wymiany handlowej, wpływania na stosunki międzynarodowe poprzez Eksport netto NXnetto w równaniu dochodu narodowego. W XXI wieku gospodarki współegzystują ze sobą w większych konglomeratach, organizacjach międzynarodowych i współdziałają ze sobą w ramach NAFTA (USA Kanady i Meksyku) oraz EFTA czyli Unii Europejskiej oraz stowarzyszeń Azjatyckich. Można powiedzieć że koszt technologii występuję, ale najbardziej rozwinięte kraje włączają te koszty w ceny produktów i tworzenie projektów kolejnych produktów. Przy obecnym poziomie fizyko- chemii na poziomie CERN w Szwajcarii czy też Fermilab w USA kraje te uzyskują przewagę konkurencyjną nad innymi krajami i wpływa to na wzrost PKB oraz na wzrost inwestycji zagranicznych głownie USA, Japonii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii a także Chin w krajach emerging markets – krajach wschodzących. Podsumowując  moją tezę, kraje działają trochę można powiedzieć w entropii, nawale informacji marketingowych, matematycznych , statystycznych itd. i można się w tym wszystkim pogubić, jednak analizując różne aspekty Ekonomii punkt po punkcie można dojść do ciekawych wniosków. Wszystko dzieje się szybciej , co opisuje już wcześniej wspomniana Funkcja Ekonometryczna Cobba Douglasa.

 

Marketing usług i produktów, a uwarunkowania psychologiczne klientów”
– własna teza

Z punktu widzenia psychologicznego, marketing usług i produktów jest uzasadniony i do zastosowania we wszystkich organizacjach, korporacjach i mniejszych i średnich firmach produkcyjnych i tych z zakresu usług. Wiążą się te uwarunkowania psychologiczne,
z utożsamianiem się ludzi jako klientów z danym produktem, oraz z samym sposobem zaspokajania potrzeb, dóbr i usług. Psychologicznie rzecz biorąc, każdy klient – konsument kupuje to co mu jest potrzebne i w ten sposób zaspokaja potrzebę, ale również może wrócić psychologicznie do danego produktu danej firmy oraz może utożsamiać się z marką. Marka jest niezwykle ważnym elementem przedsiębiorstwa. Markę można tworzyć przez lata, lub jeśli jest dźwięczna nazwa lub znak firmowy, ludzie przyzwyczajają się do marki bardzo szybko i staje się ona marką przodującą- market leader. Występuje również w przypadku występowania marek zasada owczego pędu, czyli uwarunkowania klientów polegające na tym, że konsumenci podlegają zjawisku powtarzalności zakupu zgodnie z tym jak postępują inni klienci na rynku, jak inni się zachowują. Marketing jednak to nie tylko marka, ale także sposób eksponowania produktu na półkach sklepowych , a także sposób dostarczenia produktu lub usługi do konsumenta ostatecznego, konsumującego produkt lub usługę. Marketing i elementy logistyki produktu, powodują że w XXI wieku produkt jest właściwie dostarczany tam gdzie jest potrzebny, stąd badania marketingowe i kopalnia wiedzy
o produkcie i sposobie zaspokajania potrzeb. Logistyka jest elementem marketingu, gdyż liczy się sposób organizacji hurtowni, dystrybucji produktów, które w sposób najefektywniejszy trafiają do konsumenta. Kanał dystrybucji ma znaczenie dla zysków osiąganych przez producenta i hurtownika , a także dystrybutora produktów zagranicznych do danego kraju, czyli importera, lub eksportera który poprzez kanały dystrybucji, marketing i logistykę eksportuje produkt do innych krajów. Chodzi w tych wypadkach o dostarczenie produktów po najniższych kosztach, można powiedzieć zgodnie z Japońską koncepcją „just in time” dzięki której nie występują, albo są ograniczone koszty magazynowania, a zapotrzebowanie jest szacowane na bazie badań marketingowych. Psychologicznym aspektem całego marketingu i logistyki jest to jak postępują producenci dystrybuując produkt, jak konsumenci widzą i postrzegają produkt lub usługę oraz czy są chętni po raz drugi albo kolejny nabyć produkt oraz czy są wiernymi klientami i są w stanie zareklamować produkt „z ust do ust” polecając go dalszym klientom.

 

3. Bibliography

Work written by myself according to my business and economics knowledge.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz